top of page

                                                                         Vedtægter: 

Foreningens navn og hjemsted:

 

§ 1.

 

Foreningens navn er Double Trouble.

 

§ 2.

 

Foreningens hjemsted Tøjhuset, Gothersgade 34, 7000 Fredericia

 

 

Foreningens formål:

 

§ 3.

 

Foreningens formål er gennem koncerter og andre arrangementer at styrke interessen for bluesmusikken i Fredericia og omegn, bl.a. ved at fremme den lokale bluesmusik.

Visionen er på sigt at arrangere egne koncerter og en evt. bluesfestival.

 

 

Medlemskab af foreningen:

 

§ 4.

 

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, som tilslutter sig foreningens formål og som accepterer dens vedtægter.

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Hvis særlige grunde taler derfor, kan et flertal af bestyrelsens medlemmer afvise indmeldelsen.

 

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, eller ved foreningens opløsning.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Hvert medlem skal betale et års kontingent.

Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingentets størrelse.

 

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal blandt de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser der følger af medlemskabet eller som handler til skade for foreningen.

 

Medlemmer der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre.

 

 

Generalforsamlingen:

 

§ 5.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

 

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

Intet medlem kan afgive mere end én stemme.

 

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter - ved simpelt flertal.

 

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

 

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

 

 

 

 

§ 6.

 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i august måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

Formand, Kasserer og bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal fremgå hvilke personer der er på valg.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 7.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

 

Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

 

 

 Bestyrelsen:

 

§ 8.

 

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

 

Bestyrelsen består af mindst 2 medlemmer.

 

Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer der skal vælges.

 

Opnår 2 eller flere kandidater ens stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. opnås igen stemmelighed, afgøres valget ved almindelig lodtrækning.

 

suppleanter kan vælges ind hvis dette synes nødvendigt.

 

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Alle medlemmer af bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9.

 

Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige bestyrelse.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

 

Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med min. 3/4 dels flertal.

 

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

     § 10.

 

Bestyrelsen påser,

 

at               foreningens drift er i overensstemmelse med formålet.

 

at               de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres, samt påser,

 

at               foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen

                  vedtagne budgetter.

 

 

 

§ 11.

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

 

 

Tegningsregler:

 

§ 12.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

 

Foreningens formue:

 

§ 13.

 

For foreningen hæfter alene dens formue.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægtsændringer:

 

§ 14.

 

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

 

 

Opløsning:

 

§ 15.

 

Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 16.

 

Opløses foreningen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden ikke kommerciel forening, fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens med foreningens eller er nært beslægtet hermed.

 

Fredericia d.

 

 

 

 

 

Formand:  ___________________________________              Bestyrelsesmedlem:_____________________________

                                                                                                    

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Kasserer: ______________________________________             Bestyrelsesmedlem:_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page